Het duiden van symbolen en getallen

ga in liefdeOm je intuïtieve mandala beter te kunnen duiden worden naslagwerken gebruikt.Van een aantal toegepaste symbolen in mijn tekeningen en mandala wandkleden zal ik een duiding geven, want deze vormen zie je ook wel terugkomen in iconen. De cirkel als oersymbool staat voor oneindigheid, zon, totaliteit, kosmos, volmaaktheid en geestelijke werkelijkheid. De punt in het midden van de cirkel is het zaad, de goddelijke kern en schepping.  Een verticale lijn staat symbool voor het leven, actief, mannelijk, verhevenheid, opstijgen en de horizontale lijn  zou je kunnen zien als de aardse levensloop, het vrouwelijke, de evenaar, het materiële aspect en de dood.

Een diagonale lijn naar rechts staat symbool voor ontwikkeling en naar links voor onzekerheid en verval en een golvende lijn staat voor water, het gevoel, voor stromen en levensduur. Holle en bolle golven staan voor het vrouwelijk en mannelijke aspect. Het vierkant is de vorm van de stoffelijke werkelijkheid, van stabiliteit, van windrichtingen, seizoenen en de elementen.

De driehoek is het symbool van de drie-eenheid. Met de punt naar boven vertegenwoordigt de driehoek het mannelijk principe, het denken en met de punt naar beneden staat het voor de moederschoot en het gevoel. De vijfpuntige ster, het pentagram is het symbool van het mensbeeld, de mystieke kracht en harmonie, de elementen en de vijf zintuigen.

De zespuntige driehoek, het hexagram is bekent als de Joodse Davidster. Daarnaast staat het symbool voor de aarde en kosmos, voor een harmonische verbinding van het mannelijke en het vrouwelijke, voor eenheid en dualiteit en van het hogere en het lagere. Sneeuwkristallen hebben ook een zespuntige ster als basispatroon. Het kristal is het symbool van spirituele volmaaktheid, van helderziend zijn en inzicht hebben in de zuivere geest.

boven natuurlijktorah doek_h525x0De achtpuntige ster lijkt op twee ineen vallende vierkanten en wordt geduid als vrouwelijke zonnegod. Als opgebouwde vorm vanuit het rechte en schuine kruis samen staat het voor de ster van Bethlehem.
Het gelijkarmige kruis staat voor harmonie en evenwicht, voor leven en dood, voor God, geest en materie, voor de levensboom en als trap naar de hemel. Het Latijnse T kruis staat voor Christus en het schuine kruis symboliseert het martelaarschap.

Het statische rechte – en dynamische schuine kruis staan voor beweging en balans, voor ordening in tijd en ruimte. Het spiraal is het oersymbool van groei, beweging en evolutie, van het ritme van de ademhaling en van het leven zelf. Het staat ook voor de weg naar binnen met aan het eind het veranderpunt als nieuw begin. Het dubbelspiraal is een vruchtbaarheidssymbool.

De lemniscaat staat als zelfopladende golf voor oneindigheid met in het centrum de plek van het licht in jezelf. De achtvorm is de verbinding van twee tegenpolen, het een is er dankzij het andere. Bij Keltisch knoop en vlechtwerk kun je denken aan de levenskracht, aan het gebonden zijn van de mens aan de aarde, aan de communicatie met al dat leeft. De wevende golfbeweging als levensstroom staat voor loslaten en vernieuwen. De srivatsa, de doorlopende knoop, staat voor oneindigheid en voor de wijsheid van Boeddha.

De zevenarmige kandelaar als centrum van licht is het symbool van de zeven dagen van de schepping. Korenaren staan voor groei en welvaart, voor vruchtbaarheid en wedergeboorte. De vis is het oersymbool van Christus, van geestelijke voeding en spirituele kracht, van overvloed en geluk. De duif is de boodschapper en symboliseert vrede en reinheid. Het oersymbool de kroon staat voor verlichting en eeuwig leven en is verwerkt in mijn mandala het Torahkleed.

verbindenDe Hebreeuwse letter Heh met het corresponderend getal vijf  staat voor de kracht om te denken, te spreken en handelen. De Hee lettervorm staat in deze mandalatekening verwerkt.

De Heh is ook het symbool van de vijf vingers en de hand. De vier vingers staan voor de aarde, de vier windstreken en de seizoenen. Maar ze staan ook  voor de delta of daleth in het Hebreeuws en dat betekent deur naar je hart en je gevoel. De duim staat symbool voor God, de Eén, en voor de hemel. Zo zie je dat terwijl de duim letterlijk haaks op de vingers van de hand staat, toch de hand als geheel sterker en beter bruikbaar maakt.

Bij mandalatekenen wordt de spirituele numerologie toegepast, ook bijvoorbeeld bij de onderverdeling van de cirkel als tekenveld. Het getal vijf is mijn geboortedatum getal. Het geboorte- en naamgetal zeggen iets over je levensbestemming. Al sinds oeroude tijden gaven priesters en sjamanen een diepere symbolische  betekenis aan getallen en letters. In oude alfabetten zoals het Sanskriet heeft elke vorm, lijn of punt een betekenis. Ook namen waren tekeningen waarin het eigene en specifieke van de persoon doorklinkt.

Iconen krijgen hun naam aan het eind van het schilderproces. Volgens de Russisch Orthodoxe traditie kan de mens pas vergoddelijken als hij genoemd kan worden, dus een naam heeft gekregen. De klank en het ritme van de eigennaam zijn dus van belang, evenals het naamgetal. Klank is een mathematisch gegeven dat in getallen kan worden herleid. Elke klank heeft een bepaalde trillings frequentie bijvoorbeeld te zien in de bijzondere geometrische mandala van de oerklank AUM.

Pythagoras heeft zich in de zesde eeuw voor Christus al bezig gehouden met getallen en muziektheorie. Hij zou de getalsverhouding in muziek hebben gevonden en het verband weten te leggen tussen getal en toon als meetbare frequentie. Pythagoras was bekend met de esoterische school in Egypte en zag getallen als bouwstenen van de wereld en de kosmos.

in poorten van lichtHet geboortegetal zegt dus ook iets over onze levensweg, over wie we zijn en over fundamentele levenslessen. Hoe we het geboortegetal in dit leven tot uitdrukking laten komen  wordt meebepaald door de eigennaam. Numerologen gebruiken de getallen 1 t/m 9 met 11, 22 en 33 als meestergetallen. Bij de spirituele numerologie worden aan letters van het alfabet corresponderende cijfers gekoppeld en bij elkaar opgeteld. Zo kun je het eigen naamgetal berekenen.

Als je deze symboliek in een geboorte mandala wilt toepassen dan heb je ook het geboortegetal nodig.  Hiervoor worden de cijfers van je geboortedag, – maand en geboortejaar bij elkaar opgeteld en vereenvoudigd tot één getal. De betekenis die aan getallen wordt gegeven, hebben meestal te maken met kenmerken van de persoonlijkheid. Terugkerende vormen in intuïtieve mandala’s en wellicht ook in iconen kunnen zo beter worden geduid. Daarom geef ik wat extra informatie in de onderstaande samenvatting van positieve en negatieve kenmerken en typeringen van mensen die nog steeds aan getallen worden gegeven.

Volgens numerologische boeken is de nul het symbool van de oerbron en van de ruimte. De nul versterkt het bij behorende naam – of geboortedatum getal. De één staat voor het type mens dat onafhankelijk en creatief is en een eigen wil heeft. Ook staat de een voor eenheid en kernachtig zijn en symboliseert de wezenlijke essentie. Als tegenhanger staat het type voor volgeling en afhankelijk zijn.
De twee als geboortegetal staat voor evenwichtig zijn en goedaardigheid, voor dualisme en yin en yang met als tegenpool, macht willen hebben en ongevoelig zijn.

Het getal drie staat symbool voor de drie-eenheid en heeft kenmerken als artistiek en energiek zijn, het staat voor zelfexpressie en zelfontplooiing met als tegenstelling, uitdrukkingsloos en asociaal kunnen zijn. De vier is efficiënt, standvastig, gedisciplineerd, ijverig en seizoenen gericht met als andere kant de neiging lui en chaotisch te zijn.

gea fictoor speelt op haar harpDe vijf is mijn geboortegetal. Het getal staat voor veerkrachtig, slim, moedig, avontuurlijk. Dit type is vrijheid en evolutie gericht, is verbonden met de vijf zintuigen en de vijf elementen maar heeft als aandachtspunt, doelloosheid en neiging tot verslaving. De zes is harmonieus, loyaal, betrouwbaar, huiselijk, kent mededogen en is kunstzinnig met als andere kant, haat en onevenwichtigheid.
Een zeven is mystiek, filosofisch, objectief, wijs en heeft een gave voor innerlijke vormgeving maar heeft als tegenpool, niet paranormaal en materialistisch zijn.

De acht, mijn naamgetal staat voor ritueel zijn, de acht heeft kracht en autoriteit, is geconcentreerd en taai, verzameld en kan delegeren of heeft juist als tegenhanger de neiging niet zakelijk te zijn. De negen als geboortegetal staat voor spiritualiteit, dit type zou succesvol, humanitair en altruïstisch zijn, taalgevoel hebben. De tegenhanger van het negentype is misschien bekrompen en zelfzuchtig kunnen zijn.
De elf staat voor verlichting, is goedgeefs en humanitair, heeft een bijzondere opdracht met als keerzijde een twee keer zo sterk type één zijn of het getal twee als typering hebben.

Het geboortegetal twee en twintig kent idealisme en macht, is een meesterbouwer en missionaristype met als andere kant het twee keer twee of vier type zijn. De drie en dertig tenslotte is het type van universele mensenliefde en martelaarschap en wil een band met de natuur hebben, met als keerzijde twee keer zo sterk drie of het zes type zijn.

 

Terug naar de inhoudsopgave